Strona główna

Klauzula Informacyjna RODO W Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych Przez ORION MEDIA GROUP

§1 DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych (ADO) – ORION MEDIA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (03-924) przy ul. Niekłańska 35/3, KRS 0000480304; NIP 1132869511.
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora np. osoba kierująca zapytanie przez formularz kontaktowy.
Polityka – niniejsza polityka prywatności.

§2 POLITYKA „COOKIES” I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystając z witryny internetowej, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora, określenie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Google Analytics.
3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione, zablokowanie wszystkich cookies z naszej witryny może wpływać na problemy z jej działaniem czy też całkowicie blokować korzystanie z pewnych opcji na stronie internetowej.
4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator prowadząc działalność gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz ustanowionymi w RODO zasadami ochrony danych osobowych.
2. Administrator stosuje w przypadku przetwarzania danych następujące zasady:
• Zasada legalizmu, rzetelności, przejrzystości;
• Zasada ograniczenia celu i przetwarzania danych;
• Zasada minimalizacji danych;
• Zasada prawidłowości przetwarzania danych;
• Zasada ograniczenia przechowywania danych;
• Zasada integralności i poufności przetwarzania;
• Zasada rozliczalności.
3. Administrator zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w określonych celach.
4. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Wprowadzone zostały procedury przechowywania danych, zasady przeprowadzania wewnętrznych kontroli zebranych danych, określono okresy retencji przechowywanych danych.

§4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator wdrożył procedury zapewniające integralność i poufność danych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nich obowiązków i zadań.
2. Wszelkie operacje na danych wykonywane przez Administratora są rejestrowane i dokonywane przez uprawnione osoby, przyjęto rozwiązania techniczne i organizacyjne w stosowanych procedurach.
3. Administrator starannie współpracuje jedynie z podmiotami dającymi pełną gwarancję stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Administrator monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń i identyfikuje na bieżąco potencjalne zagrożenia.
5. Osoby przetwarzające dane osobowe zostały przez Administratora zobowiązane do zachowania tajemnicy danych osobowych, a także do zachowania poufności.

§5 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych: na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych tj. o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane udostępniono oraz o planowanym okresie przechowywania danych.
2. Prawo do sprostowania: Administrator zobowiązany jest usuwać błędy, omyłki pisarskie, a także uzupełniać dane, jeśli są niekompletne.
3. Prawo do usunięcia danych: podmiot danych może żądać usunięcia swoich danych, gdy ich przetwarzanie jest już zbędne dla celu w jakim zostały zebrane.
4. Prawo do uzyskania kopii danych: Administrator zobowiązany jest przekazać kopię przetwarzanych danych dotyczących zgłaszającej się osoby.
5. Prawo do przenoszenia danych: Administrator na żądanie podmiotu danych, powinien udostępnić te dane w formacie możliwym do odczytu na komputerze lub przesłać innemu podmiotowi wskazanemu przez podmiot danych.
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania: w razie zgłoszenia przez podmiot danych takiego żądania, Administrator zaprzestaje wykonywać operacje na danych oraz ich przechować zgodnie z określonymi okresami przechowywania danych.
7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych: osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia sprzeciwu, wówczas jej dane nie będą przez Administratora przetwarzane w celach marketingowych.
8. Prawo do wycofania zgody: podmiot danych ma prawo w każdym czasie cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych.
9. Prawo do skargi: podmiot danych ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w każdym przypadku, gdy uzna, że Administrator narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

§6 KORESPONDENCJA MAILOWA I TRADYCYJNA

1. Wszelkie korespondencje kierowane do Administratora niezwiązane ze świadczonymi przez firmę ORION MEDIA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługami, zawierające w swej treści dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu komunikacji i ustosunkowania się do poruszonych w korespondencji kwestiach.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na prośbę o kontakt, jak również prowadzenie przez Administratora wszelkiej korespondencji w związku z prowadzoną działalnością jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Wszelkie formy kontaktu telefonicznego na prośbę podmiotu danych Administrator wykonuje w prawnie usprawiedliwionym celu, który stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas rozmowy telefonicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Przekazywanie informacji handlowych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

§7 REALIZACJA ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWAMI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH

1. Wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych można zgłaszać w formie pisemnej na adres: ORION MEDIA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niekłańska 35/3 w Warszawie (03-924 Warszawa), Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
2. Odpowiedź udzielana jest tylko na wskazany we wniosku adres poczty tradycyjnej lub adres mailowy.