Strona główna

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REJESTRACJI NA WYDARZENIE

E-COMMERCE DAY powered by More Business

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży on-line biletów wstępu na wydarzenie E-COMMERCE DAY powered by More Business za pomocą strony internetowej: https://morebusiness.pl/e-commerce-day/
2. Regulamin jest wydany przez organizatora wydarzenia pod nazwą: E-COMMERCE DAY powered by More Business, które odbędzie 26 października 2023 w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej, Foksal 16 w Warszawie zwane jest dalej: „Wydarzenie”. Wydarzenie będzie podzielone na dwie części: Konferencja i Uroczyste Przyjęcie w klimacie lat 20. 30. Organizator i Sprzedający: ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (03-924 Warszawa) przy ul. Niekłańska 35/3, NIP: 1132869511 (w dalszej części regulaminu oznaczona jako „Organizator”).
3. Sprzedaż biletów dostępna jest dla klientów indywidualnych w ilości nieprzekraczających dla Konferencji: 230 sztuk, zaś dla Uroczystego Przyjęcia: 150 sztuk.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać w Miejscu Wydarzenia. Każda osoba przebywająca w Miejscu Wydarzenia w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a. „Miejsce Wydarzenia” oznacza miejsce, w którym przeprowadzane jest Wydarzenie lub inne miejsce, na które Wydarzenie może zostać przeniesione z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Wydarzeniem.
b. „Bilet” oznacza oryginalną, indywidualną zgodę uczestnictwa w Wydarzeniu.
c. „Uczestnik Wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie ważnego Biletu.
d. „Służby Informacyjne” oznacza m.in. pracowników Organizatora lub osoby powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwa osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu w Miejsce Wydarzenia. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
e. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
6. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§2 Sprzedaż on-line

1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w sprzedaży internetowej na stronie: https://morebusiness.pl/e-commerce-day, w zakresie oznaczonym przez Organizatora.
2. Każdy Bilet posiada indywidualny kod QR. Bilet z kodem QR uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie podczas jego zakupu.
3. Jedna osoba może zakupić maksymalnie dziesięć Biletów. Organizator zastrzega prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej tego limitu.
4. Osoba dokonująca zakupu Biletów dla innych osób, jest zobowiązana do podania ich imienia i nazwiska w trakcie dokonywania zakupu.
5. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na Bilecie. W celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu pierwotnego nabywcy Biletu.
6. Zmiana danych na Bilecie jest możliwa wyłącznie jednokrotnie. Z wnioskiem o zmianę może zwrócić się jedynie pierwotny nabywca Biletu. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.
7. Zmiany danych na Biletach nie będą dokonywane na Miejscu Wydarzenia w dniu Wydarzenia.
8. Jeśli Uczestnik Wydarzenia wybrał w systemie formę potwierdzenia płatności: Faktura VAT: „NIP”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach, odsprzedaż zarobkowa itp.
10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje zakup Biletu.
11. Przy zakupie on-line biletów wstępu, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego easycart.pl.
12. Płatności za bilety obsługuje easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa), przy al. Rzeczypospolitej 10/46, przy pomocy portalu internetowego easycart.pl.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§3 Program i Prelegenci Wydarzenia

1. Program Wydarzenia i lista Prelegentów jest dostępny na stronie:https://morebusiness.pl/e-commerce-day
2. Wydarzenie odbędzie się w dwóch częściach: i Uroczyste Przyjęcie w klimacie lat 20. 30.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia, prelegentów, tematów i godzin prelekcji. Z tytułu takich zmian Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia.

§4 Bilety wstępu zakupione on-line

1. Wstęp na Miejsce Wydarzenia przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet.
2. Każda transakcja zakupu on-line biletów wstępu otrzymuje swój numer.
3. Każdy Kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną, które można samodzielnie wydrukować.
4. Wydruk potwierdzający zakup biletów lub indywidualny kod QR na Wydarzenie należy okazać przed wejściem na Wydarzenie.
5. Organizator nie odpowiada za skutki udostępnienia biletów wstępu osobom trzecim (np. nieuprawnionego kopiowania lub skanowania) lub ich utraty (np. zagubienia lub zniszczenia).

§5 Wstęp na Teren Wydarzenia

1. Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Wydarzenia oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie w celu wejścia na Teren Wydarzenia.
2. Ponadto przy wejściu na Teren Wydarzenia weryfikacji będzie podlegać tożsamość osoby posiadającej Bilet. Weryfikacja będzie się odbywała na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). W razie stwierdzenia niezgodności danych na Bilecie z danymi na dokumencie tożsamości, osobie takiej nie przysługuje prawo wstępu na Teren Wydarzenia i prawo do zwrotu środków za zakup Biletu ani inne roszczenia względem Organizatora.
3. Wstęp na Teren Wydarzenia nie przysługuje następującym osobom:
a. osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
b. osobom posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w §6 pkt. 3.
c. osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
4. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenia oraz przebywania na niej osobom:
a. nieposiadającym Biletu,
b. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty – ocena przedmiotów jako niebezpiecznych d. nieposiadającym dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu).

§6 Zasady organizacyjne

1. Organizator wyznaczy strefy, do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla uczestników Wydarzenia to w szczególności: zaplecze sceny, garderoby artystów oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne.
2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie obiektu Wydarzenia, śmiecenie, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b. materiałów wybuchowych,
c. wyrobów pirotechnicznych,
d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e. dronów,
f. wskaźników laserowych,
g. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Zabronione jest również:
a. wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Wydarzenia z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
b. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia,
c. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, naruszającego dobre obyczaje, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do konfliktów i obrażania jakichkolwiek osób lub instytucji.
5. Służby Informacyjne Organizatora są zobowiązane usunąć z Terenu Wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.

§7 Prawa i obowiązki uczestników Wydarzenia

1. Uczestnik Wydarzenia ma prawo przebywać w Miejscu Wydarzenia w czasie trwania Wydarzenia, tj. od chwili udostępnienia Miejsca Wydarzenia przez Organizatora do czasu zakończenia Wydarzenia.
2. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Wydarzenia, a także Organizatora, partnera lub sponsora Wydarzenia, sporządzania materiałów reporterskich oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także partnerów lub sponsorów Wydarzenia. Wizerunek osób przebywających w Miejscu Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę z momentem wejścia na Wydarzenia.
3. Uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu udzielają nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo ani terytorialnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w czasie Wydarzenia.
4. Wydarzenie może być transmitowana na żywo za pomocą środków społecznego komunikowania o szerokim zasięgu.
5. Organizator zastrzega, że filmowanie i nagrywanie Wydarzenia bez zgody Organizatora jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba trzecia (np. inny uczestnik) utrwali i/lub wykorzysta wizerunek Uczestnika (a także imię, nazwisko, wypowiedź, głos) bez jego zgody.

§8 Odwołanie uczestnictwa w Wydarzeniu

1. Obowiązuje możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres kontakt@ecommerceday.pl. Po tym terminie zwrot kosztów nie przysługuje.
2. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci uiszczoną opłatę. Zwrot opłaty zostanie dokonana przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty.

§9 Ochrona danych osobowych

1. Akceptując warunki sprzedaży Kupujący wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.
2. Organizator jest administratorem danych osobowych:
a. w postaci imion i nazwisk, które zostały wskazane na Biletach. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym uczestnictwa w Spotkaniu. Podanie tych danych osobowych jest warunkiem umownym w celu uczestnictwa w Wydarzeniu, a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Wydarzenie. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej wygaśnięciu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron;
b. w postaci imion i nazwisk oraz wizerunków posiadaczy Biletów, wskazanych w okazanym przy wejściu na Wydarzenie dokumencie tożsamości. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości posiadacza Biletu. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem umownym uczestnictwa w Wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Wydarzenie. Będą one przetwarzane wyłącznie przy wejściu na Miejsce Wydarzenia w czasie weryfikacji tożsamości;
c. osób składających do Organizatora reklamacje w związku z Wydarzeniem w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres korespondencyjny, adres e-mail) wskazanych w treści reklamacji przez jej autora. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Brak podania tych danych osobowych skutkuje niemożnością rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, a po tym czasie – do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron;
d. osób, których wizerunek lub głos został utrwalony w trakcie Wydarzenia – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), wyrażana z momentem wejścia na Miejsce Wydarzenia. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Omawiane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w §4 i przechowywane przez okres wykorzystywania materiałów zawierających te dane osobowe;
3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane będą przez Organizatora w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 4. Kupujący ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
5. Organizator zapewnia, że dane osobowe przekazane przez Kupującego będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

§10 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny Organizatora: ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Niekłańska 35 lok. 3, 03-924 Warszawa.
2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym.

§11 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący kupują bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, pandemie czy epidemie, w tym pandemia COVID-19, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, w tym stany wyjątkowe wprowadzone w szczególności w związku z zagrożeniem wojną, żałoba narodowa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Miejscu Wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołane Spotkanie. Posiadaczowi biletu nie przysługują inne roszczenia wobec Organizatora ani podmiotów z nim współpracujących, w szczególności o zwrot kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w Wydarzeniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, zagrożenie działaniami wojennymi, obostrzenia lub ograniczenia związane z chorobami itp..
6. Organizator nie odpowiada za wszelkie rezerwacje dokonane w związku z Wydarzeniem (dojazd, hotel).
7. Status partnera i sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2023 roku.
10. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia, a także wymogi wynikające z przepisów prawa.